Primary Menu
Add Menu

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (dalej len VOP) sa vztahujú na obchodné vztahy medzi kupujúcim a predávajúcim Pemi media, akad.arch.Peter Černušák Radlinského c.93, 92001 Hlohovec, ICO:11859113, DIC:SK 1031982886 (dalej len prevádzkovatel alebo predávajúci) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.dombi.sk (dalej len systém).

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti úcastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na dialku prostredníctvom serveru www.dombi.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti úcastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podla ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona c. 40/1964 Zb., obciansky zákonník.

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registracným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej cast) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v case potvrdenia a vtedy zároven vzniká vztah medzi zákazníkom a predávajúcim Pemi media.

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho pocet), cena za tovar a prepravu, spôsob dorucenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovat objednávku bez udania dôvodu kedykolvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradit predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru na objednávku, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarat alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázatelných nákladov. Storno poplatok môže byt do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušit objednávku alebo jej cast v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdit (chybne uvedené telefónne císlo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)

* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky

* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávatela tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovat kupujúceho za úcelom dohody o dalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už cast alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto ciastka prevedená spät na jeho úcet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebitela pri zásielkovom predaji c. 108/2000 Z.z. odstúpit od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržat podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

4.2 Ako postupovat v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy

Vzhladom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od zaciatku ruší, vráti alebo nahradí dodávatel kupujúcemu a kupujúci dodávatelovi všetky vzájomne prijaté plnenia.

Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržat nasledujúce podmienky:

* kontaktovat nás (vid kontakt) so žiadostou o odstúpenie od zmluvy s uvedením císla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim císlom úctu ci adresou pre vrátenie penazí.

* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho spät na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

 tovar musí byt v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou), pokial tovar takýto obal má

 tovar nesmie byt použitý

 tovar musí byt nepoškodený

 tovar musí byt kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)

 zašlite spolu s dokladom o kúpe  faktúra

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš úcet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Tovar musí byt zaslaný doporucene a poistený, nakolko nerucíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspät.

5. Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%

5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6

5.3 Kupujúci má možnost platit v nasledovných menách: EUR

6. Poštovné a balné

6.1 Spolocnost Pemi media si úctuje poštovné s obalom.

6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a urcuje sa z výslednej sumy objednávky po uplatnení všetkých zliav a to nasledovne:

6.3 Pri osobnom odbere sa poštovné neúctuje. Poštovné a obal pri platbe prevodom na úcet je v sume 3.- EUR, v prípade dobierky je to 6.- EUR a v prípade dorucenia kuriérskou službou DPD pri platbe vopred je to 4.- EUR, v prípade dorucenie kuriérskou službou DPD s dobierkou je cena 10.- EUR. Pri objednávke nad 99.- EUR je balné a dorucenie kuriérskou službou DPD zdarma.

6.4 Poštovné a balné pre dodávky na územie ostatných clenských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

7. Podmienky a možnost platby za tovar

7.1 Jednorazovým prevodom z úctu na bankové spojenie spolocnosti Pemi media uvedené na stránke www.dombi.sk.

7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte alebo uhradením dobierky pri dodaní kuriérom DPD kedy je možné využit aj platbu kartou.

7.3 Hotovostné platby nie sú možné s výnimkou platby dobierky Slovenskej pošte alebo platby dobierky kuriérskej službe DPD.

7.4 Pokial nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušit dalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podla dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v co najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnost tovaru.

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovat po prihlásení sa v systéme.

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou službou DPD na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sklade firmy Pemi media, ale len po vzájomnej dohode.

8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

8.6 Tovar dodávame výlucne na území Slovenskej republiky.

8.7 Dodanie tovaru na územie clenských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutocnujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. dalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

9. Zárucné podmienky a Reklamacný poriadok

9.1 Tento reklamacný poriadok sa vztahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spolocnosti Pemi media a ktorého reklamácia bola uplatnená v zárucnej dobe 24 mesiacov odo dna zakúpenia tovaru.

9.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spolocnosti Pemi media je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároven ako zárucný doklad.

9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovat nasledujúce:

* ci sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymenit)

* ci je výrobok v neporušenom stave, tzn. ci nemá zjavnú vadu

* ci fungujú všetky jeho jednotlivé casti

Záruka sa nevztahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, ošetrovaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byt mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknút bežným používaním výrobku na úcel, pre ktorý bol vyrobený).

Reklamáciu tovaru je kupujúci povinný uplatnit za vyššie uvedených podmienok na poštovej adrese uvedenej nižšie alebo mailom na adrese [email protected] :

Pemi media

akad.arch.Peter Cernušák

Radlinského c.93

92001 Hlohovec

ICO:11859113

DIC:SK 1031982886

10. Zodpovednost za chyby na stránke www.dombi.sk

10.1 Predávajúci Pemi media upozornuje, že informácie uvedené na www.dombi.sk sú z casti preberané od tretích strán, môžu obsahovat nepresnosti a môžu byt aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

10.2 Predávajúci Pemi media môže kedykolvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenit produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnost ich obsahu.

10.3. Predávajúci Pemi media nenesie voci inej strane zodpovednost za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

11. Ochrana osobných dát

11.1. Predávajúci Pemi media sa v plnej miere riadi zákonom c. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informacných systémoch. Naša spolocnost rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknut hodnotné služby, potrebujeme však poznat niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zarucujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

11.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromaždovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadatela o novinky (tzv. newsletter), úcastníka ankety a dalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si nadalej nebudete želat tieto informácie, máte možnost kedykolvek ich zasielanie ukoncit podla postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

11.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpit od záruky bezpecnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchatelom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Nákupný košík

Žiadne produkty v košíku.